Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia, vymedzenia zasielateľských služieb

a) Obchodné podmienky tvoria  neoddeliteľnú  súčasť zasielateľskej  zmluvy, na ktorej základe sa prepravca zaväzuje zaistiť prepravu zásielky a príkazca (odosielateľ alebo príjemca) sa zaväzuje zaplatiť zjednanú odmenu – cenu zasielateľských služieb. Obchodné podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi prepravcom a príkazcom pri zaistení prepravy zásielok.

b) Cenník je zverejnený na internetových stránkach spoločnosti.


c) preprava sa môže predĺžiť v prípade nečakaných udalostí ako sú živelné pohromy napr. zavinené počasím, ktoré má vplyv na prepravu a podobne 

d) Zaistením prepravy zásielok sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných činností a úkonov súvisiacich s premiestnením zásielky od odosielateľa k príjemcovi. Zaistenie prepravy zabezpečuje prepravca na základe zasielateľskej zmluvy. 

  

II. Cena zasielateľských služieb a platobné podmienky

a) Príkazca sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie zasielateľských služieb úplatu (cenu) určenú na základe sadzieb dľa aktuálneho Cenníku príslušných produktov. Nárok zasielateľa na uhradenie ceny za zasielateľské služby vzniká predaním zásielky príjemcovi. Cena môže byť znížená o zľavy z aktuálneho Cenníku pre jednotlivé produkty uvedené v zasielateľskej zmluve

b) Príkazca je oprávnený reklamovať údaje uvedené na faktúre vystavenej zasielateľom za prepravu zásielok najneskôr do 2 mesiacov od doručenia faktúry.

  III. Zodpovednosť odosielateľa za škodu

Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá zasielateľovi, alebo  tretím osobám vznikne v dôsledku porušenia povinností ľa zasielateľskej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok, predovšetkým (nie však výlučne) povinnosti poskytnúť zasielateľovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach, potrebných k uzatvoreniu  zmluvy o preprave alebo zaisteniu alebo prevedeniu prepravy zásielky.

  IV. Reklamácia a uplatnenie nároku na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej zásielke.  

a) Odosielateľ alebo príjemca je oprávnený reklamovať škodu vzniknutú poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou prepravovanej zásielky.

b) Poškodením sa rozumie zmena stavu, tj. zmena akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti, zloženia vecí tvoriacich zásielku, ktorú je možné odstráni opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, ale napriek tomu je vec použiteľná k pôvodnému účelu.

c) Zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí tvoriacich zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a vec nie je možné ďalej používať k pôvodnému účelu.

  V. Záverečné ustanovenia  Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dojednané inak, uzatvára sa zasielateľská zmluva na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba činí jeden mesiac a začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

  

  

Referencie

Dagmar Michálková26.7.2018

Rada by som poďakovala za skutočne expresné (do 24 hodín) a nadštandardné doručenie zásielky z Čiech až do Košíc na Slovensku. Vzhľadom k veku a imobilite rodičov, veľmi oceňujem pre nich komfortné doručenie objemného balíka až do bytu.

Eva Bratkova1.5.2018

Vyuzila som sluzby Pulsar Express po prvy krat a s dorucenim mojej zasielky som bola velmi spokojna. Posielala som balik z UK na SK. Balik vyzdvihol sofer podla dohody a bol doruceny vcas. Stretla som sa s velkou ochotou a jednoznacne mozem povedat, ze sluzby tejto firmy budem vyuzivat aj v buducnosti.

Jana und Toni Paska14.6.2018

Vielen dank für nette und profesionele Servis bei Transpor
unsere 2 speziele Sportgeräte von Prag nach Deutschland. Transport war gut, schnell und pünktlich zum unsere volle Zufriedenheit. Wenn wir brauchen wieder ein Transport wenden wir wieder auf diese gute Firma.

Jitka Vitáčková10.5.2018

Potřebovala jsem zaslat cestovní pas synovi do Londýna. Vše bez problémů. Mohu jen doporučit.

Josef Svoboda26.3.2018

Zasílám hodně zásilek do Anglie, Slovenska i Maďarska. I když společnost nemá Maďarko v nabídce, tak nebyl problém se dohodnout. Jen a jen spokojenost a díky.

Karolína Brožková6.6.2018

Fast and good delivery! The packages were always delivered when expected, the drivers were friendly and accommodating. Pulsar Express meets and at times exceeds expectations. 100% recommended

Lucie Červená4.7.2018

S majitelem společnosti Pulsar express spolupracujeme více jak 3 roky a mohu jen chválit. Především oceňuji spolehlivost , vstřícnost a ochotu. Zásilku doručí v jakoukoli dobu dle dohody.

Philip Hladký Buxusson5.4.2018

A very reliable delivery service, I’ve been always very happy with all be done for me.I ordered one day come at the second day was it for pick up in United Kingdom is in the third dear already have it in the Czech Republic.very nice lady to deal with and high-quality of delivery I am very very satisfied and always looking forward to use them for my business.I would totally recommend it further.

© ARSYLINE 2020
Upozornenie
Zavrieť