Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia, vymedzenia zasielateľských služieb

a) Obchodné podmienky tvoria  neoddeliteľnú  súčasť zasielateľskej  zmluvy, na ktorej základe sa prepravca zaväzuje zaistiť prepravu zásielky a príkazca (odosielateľ alebo príjemca) sa zaväzuje zaplatiť zjednanú odmenu – cenu zasielateľských služieb. Obchodné podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi prepravcom a príkazcom pri zaistení prepravy zásielok.

b) Cenník je zverejnený na internetových stránkach spoločnosti.


c) preprava sa môže predĺžiť v prípade nečakaných udalostí ako sú živelné pohromy napr. zavinené počasím, ktoré má vplyv na prepravu a podobne 

d) Zaistením prepravy zásielok sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných činností a úkonov súvisiacich s premiestnením zásielky od odosielateľa k príjemcovi. Zaistenie prepravy zabezpečuje prepravca na základe zasielateľskej zmluvy. 

  

II. Cena zasielateľských služieb a platobné podmienky

a) Príkazca sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutie zasielateľských služieb úplatu (cenu) určenú na základe sadzieb dľa aktuálneho Cenníku príslušných produktov. Nárok zasielateľa na uhradenie ceny za zasielateľské služby vzniká predaním zásielky príjemcovi. Cena môže byť znížená o zľavy z aktuálneho Cenníku pre jednotlivé produkty uvedené v zasielateľskej zmluve

b) Príkazca je oprávnený reklamovať údaje uvedené na faktúre vystavenej zasielateľom za prepravu zásielok najneskôr do 2 mesiacov od doručenia faktúry.

  III. Zodpovednosť odosielateľa za škodu

Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá zasielateľovi, alebo  tretím osobám vznikne v dôsledku porušenia povinností ľa zasielateľskej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok, predovšetkým (nie však výlučne) povinnosti poskytnúť zasielateľovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach, potrebných k uzatvoreniu  zmluvy o preprave alebo zaisteniu alebo prevedeniu prepravy zásielky.

  IV. Reklamácia a uplatnenie nároku na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej zásielke.  

a) Odosielateľ alebo príjemca je oprávnený reklamovať škodu vzniknutú poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou prepravovanej zásielky.

b) Poškodením sa rozumie zmena stavu, tj. zmena akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti, zloženia vecí tvoriacich zásielku, ktorú je možné odstráni opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, ale napriek tomu je vec použiteľná k pôvodnému účelu.

c) Zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí tvoriacich zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a vec nie je možné ďalej používať k pôvodnému účelu.

  V. Záverečné ustanovenia  Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dojednané inak, uzatvára sa zasielateľská zmluva na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba činí jeden mesiac a začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

  

  

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť