Obchodní podmínky

 I.Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb

a) Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se přepravce zavazuje zajistit přepravu zásilky a  příkazce ( odesílatel, nebo příjemce) zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi přepravcem a příkazcem při zajištění přepravy zásilek.
b) Ceník je zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

d) přeprava se může prodložit v případě nečekaných udalostí jako jsou živelné pohromy např. zaviněné počasím, které má vliv na přepravu a podobně.
c) Zajištěním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od odesílatele k příjemci.  Zajištění přepravy zabezpečuje přepravce na základě zasílatelské smlouvy.

II. Cena zasílatelských služeb a platební podmínky

a) Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb úplatu (cenu) určenou na základě sazeb dle aktuálního ceníku příslušných produktů. Nárok zasílatele na uhrazení ceny za zasílatelské služby vzniká předáním zásilky příjemci. Cena může být snížena o slevy z aktuálního Ceníku pro jednotlivé produkty uvedené v zasílatelské smlouvě.
b) Příkazce je oprávněn reklamovat údaje uvedené na faktuře vystavené zasílatelem za přepravu zásilek nejpozději do 2 měsíců od doručení faktury.

III. Odpovědnost příkazce za škodu

Odesílatel odpovídá za škodu, která zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností  dle zasílatelské smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) povinnosti poskytnout zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo zajištění nebo provedení přepravy zásilky.

IV. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce.  

a) Odesílatel, nebo příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.
a) Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

V. Závěrečná ustanovení  

Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, uzavírá se zasílatelská smlouva na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít